Stowarzyszenie "Jawor"

Szukaj

Idź do treści

Zapytania ofertowe

Projekty POKL

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW DO PROJEKTU
„ Wsparcie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku”

§1
Informacje o projekcie i postanowienia ogólne

1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników na stanowiska trenerów w Projekcie w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.
2. Regulamin określa zasady naboru pracowników zatrudnianych w oparciu o umowy cywilno-prawne.
3. Projekt jest realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.07.02.01-14-030/10-00 zawartej dn.20.07.2011 pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
w Warszawie, ul. Jagiellońska 74,03-301 Warszawa.
4. Projekt „Wsparcie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku”, realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JAWOR” w Jaworku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
5. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JAWOR” w Jaworku, w pokoju „biuro”, email: jaworekprojekt1@wp.pl
6. Cel projektu: poprawa dostępu do zatrudnienia chłopców w wieku 15-18 lat z MOW w Jaworku.
7. Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia 2011r do 30 kwietnia 2013r.
8.
Ilekroć mowa jest o Beneficjencie, należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JAWOR” w Jaworku.
9. Ilekroć mowa jest o Beneficjencie Ostatecznym, należy przez to rozumieć wychowanka MOW w Jaworku.

§2
Skład komisji dokonującej naboru

1. Za nabór pracowników odpowiada 3-osobowa komisja, zwana Zespołem Projektowym.
2. Komisja może podejmować decyzje w co najmniej dwu osobowym składzie.


§3
Etapy naboru

1. Ogłoszenie o naborze na wszystkie wolne stanowiska trenerów w Projekcie.
2. Składanie dokumentów rekrutacyjnych.
3. Wybór trenerów na podstawie złożonych dokumentów.
4. Sporządzanie przez Komisję protokołu z przeprowadzonego naboru.
5. Podpisanie umowy (nie wcześniej, niż 1 miesiąc przed przystąpieniem do pracy).


§4

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze umieszcza się na tablicy ogłoszeń w Jaworku (siedziby MOW i Stowarzyszenia) oraz na stronie internetowej www.stowarzyszeniejawor.home.pl
Termin na złożenie ofert nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych od daty publikacji ogłoszenia.
Ogłoszenia o naborze dokonuje się jednorazowo na wszystkie stanowiska trenerów w Projekcie.
Dopuszcza się ogłoszenie naboru uzupełniającego w przypadku:
- rezygnacji kandydata z pracy,
- braku dokonania wyboru na określone stanowisko pracy w pierwszym terminie.§5
Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych


1. Po opublikowaniu ogłoszenia prowadzony jest nabór, w trakcie którego następuje przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą. Dopuszcza się składanie ofert przez jedną osobę na kilka stanowisk pracy.
2. Dokumentami rekrutacyjnymi są: formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami: CV, kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopia dokumentów potwierdzających umiejętności potrzebne do przeprowadzenia warsztatów n.p świadectwa pracy, referencje, rekomendacje… .
CV musi zawierać klauzulę: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Projekcie „Wsparcie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Jaworku” (zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883).
Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub drogą mailową na adres: jaworekprojekt1@wp.pl
3. Kandydaci, których oferty nie spełniły wymogów formalnych uzupełniają braki w terminie 3 dni (powiadomienie następuje osobiście lub za pomocą maila).
4. Oferty, które wpłynęły po terminie zostają odrzucone.

§6
Kwalifikacje trenerów1. Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby spełniające łącznie poniższe warunki: wykształcenie pedagogiczne (wskazana resocjalizacja) + umiejętnościami związane z rodzajem szkolenia (potwierdzone świadectwem pracy, świadectwem szkolnym, zaświadczeniem/świadectwem ukończenia kursu).
2. W przypadku braku kandydatów o kwalifikacjach opisanych w p.1, dopuszcza się możliwość zatrudnienia osób, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych, ale wykażą się doświadczeniem w wykonywaniu zawodu związanego z rodzajem szkolenia (dokumentami potwierdzającymi są: świadectwa pracy, świadectwa szkolne, zaświadczenia/świadectwa ukończenia kursu, rekomendacje).


§7
Wybór ofert


1. Wybór pracowników następuje po dokonaniu analizy dokumentacji.
2. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający
w szczególności: liczbę nadesłanych ofert na dane stanowisko, liczbę ofert spełniających wymogi formalne, uzasadnienie wyboru.3. W ciągu 7 dni roboczych kandydaci powiadamiani są o wynikach rekrutacji i dostarczają do wglądu oryginały dokumentów.


§8
Terminy prowadzenia zajęć


1. Zajęcia odbywają się:
a)w dni powszednie w godzinach popołudniowych (po zajęciach lekcyjnych wychowanków MOW),b) w dni wolne od nauki, w tym w dwa weekendy w miesiącu, w godz. od 9:00 do 18:00.
2. Ogólny Harmonogram zajęć znajduje się na stronie internetowej www.stowarzyszeniejawor.home.pl.
3. Szczegółowy rozkład dni i zajęć podawany będzie z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§9
Obowiązki trenera

1. Sporządzenie programu zajęć i przekazanie go wraz z kompletem materiałów szkoleniowych w wersji papierowej, prezentacji, broszur w standardach nowoczesnych technik edukacyjnych do biura projektu co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć,
2. Przekazanie materiałów szkoleniowych każdemu z beneficjentów ostatecznych i uzyskanie do niego pisemnego potwierdzenia otrzymanych materiałów,
3. Prowadzenia zajęć zgodnie z przyjętym Harmonogramem,
4. Prowadzenie dokumentacji zajęć (dzienniki, dokumentacja fotograficzna, listy obecności itp.),
5. Przestrzeganie godzin zajęć (1 godz.= 45 min),
6. Zakup materiałów na zajęcia w granicach wcześniej ustalonych kwot lub współpraca z Zespołem Projektowym w tym zakresie,
7.Sprawowanie opieki nad beneficjentami ostatecznymi podczas przerw w zajęciach,
8.Przestrzeganiezasad BHP, p.poż, Regulaminu Postępowania w Sytuacjach Kryzysowych,
9.Udostępnianie Beneficjentowi każdej dokumentacji związanej z realizowanymi zajęciami.
10. Rozliczania się z powierzonych materiałów, sprzętów, środków finansowych przeznaczonych na zakup materiałów.

§10
Postanowienia końcowe

1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
2. Regulamin dostępny jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej
www.stowarzyszeniejawor.home.pl
3. Złożenie dokumentów aplikacyjnych równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.


Formularz oferty do pobrania dla kandydatów na trenerów do projektu "Wsparcie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku" formularz do pobraniaPowrót do treści | Wróć do menu głównego