Stowarzyszenie "Jawor"

Szukaj

Idź do treści

Aktualnosci

Projekty POKL

Formularze dokumentów oraz Regulamin Rekrutacji dostępny jest tutaj

Do tej pory zorganizowano szkolenia:

 • prawo pracy,
 • pierwsza pomoc,
 • malarz pokojowy,
 • cykliniarz,
 • pracownik remontowo- budowlany,
 • brukarz,
 • język angielski- podstawowy,
 • wyrób biżuterii z kamieni półszlachetnych,
 • aktywne metody poszukiwania pracy,
 • ozdoby i upominki z drewna,
 • sprzedaż towarów i usług przez Internet,
 • ceramika i wyrób z gliny,
 • stolarstwo z akcentem na renowację mebli,
 • praca w zespole,
 • warsztaty witrażowe,
 • florystyka okolicznościowa,
 • ogrodnictwo szklarniowe,
 • planowanie działalności rekreacyjnej,
 • pielęgnacja terenów zielonych,
 • higiena i bezpieczeństwo żywności,
 • skuteczna komunikacja,
 • prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego,
 • zostać DJ - em,
 • opiekun osoby niepełnosprawnej.
Pełny ekranWsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej
Pełny ekranWsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej
Pełny ekranWsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej
Pełny ekranWsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej
Pełny ekranWsteczPlayDalej
Pełny ekranWsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej

Regulamin rekrutacji uczestników projektu
„ Wsparcie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku”


Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • Beneficjencie, należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JAWOR” w Jaworku
 • Beneficjencie Ostatecznym, należy przez to rozumieć uczestnika projektu.

§1

Informacje o projekcie
1. Projekt „Wsparcie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku”, realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JAWOR” w Jaworku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII
Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Umowa Nr UDA-POKL.07.02.01-14-030/10-00
2. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JAWOR” w Jaworku, w pokoju „biuro”.
3. Okres realizacji projektu: od 01 sierpnia 2011 r., do 30 kwietnia 2013r.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Cele projektu:
Poprawa dostępu do zatrudnienia chłopców w wieku 15-18 lat, w tym:
- określenie predyspozycji zawodowych 30 beneficjentów,
- nabycie kwalifikacji przydatnych m.in. w sektorze budowlanym, gospodarstwie agroturystycznym , rękodzielnictwie.
-rozwinięcie umiejętności i kompetencji miękkich potrzebnych na rynku pracy,
-podniesienie wiedzy uczestników o rynku pracy.

§ 2

a) postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników do projektu pt. „ Wsparcie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku”, zwanym dalej Projektem, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Organizatorzy planują zrekrutować 30 uczestników do udziału w ramach projektu.

3. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie trwania projektu-na bieżąco.

b)
realizatorzy projektu:
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JAWOR” w Jaworku, 07-111 Wierzbno
Tel. ( 25) 793 45 19, fax (25) 793 42 02, e-mail:
jaworekprojekt1@wp.pl
Instytucja Pośrednicząca II stopnia:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
ul. Jagiellońska 74,03-301 Warszawa
c) Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
Koszty uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie ponosi Beneficjent projektu ze środków otrzymanych na realizację projektu.

§ 3

Warunki uczestnictwa:
Uczestnik projektu musi spełniać łącznie następujące warunki formalne:
a) zamieszkuje w rozumieniu KC na terenie woj. mazowieckiego,
b) nie posiada zatrudnienia,
c) jest wychowankiem MOW w Jaworku,
d) jest mężczyzną w wieku 15-18 lat.

§ 4

Zasady rekrutacji:
1. Proces rekrutacji będzie odbywał się na bieżąco, podczas realizacji projektu zgodnie z Harmonogramem i w porozumieniu z władzami MOW.
2. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się zgodnie z zasadą kolejności zgłoszeń.
3. Rekrutacja prowadzona będzie przez Zespół Projektowy.
4. Beneficjent Ostateczny dostarcza do biura Projektu następujące dokumenty:
a) potwierdzenie zameldowania na terenie woj. mazowieckiego,
b) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy) oraz orzeczenie do kształcenia specjalnego,
c) formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik Nr1 do Regulaminu, podpisany w przypadku nieletnich przez opiekuna prawnego lub rodzica,
d) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.
Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.


§ 5

Prawa uczestnika projektu:
Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:
a) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi zostaje objęty w realizowanym projekcie,
b) otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć,
c) otrzymania certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
d) uzyskania informacji dotyczących projektu,
e) bezpłatnego cateringu podczas zajęć.

§ 6

Obowiązki uczestnika projektu. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:
a) uczestnictwa w wybranych przez siebie szkoleniach zgodnie z Harmonogramem, potwierdzając to własnym podpisem na liście obecności,
b) wypełniania ankiet ewaluacyjnych,
c) wypełnienia Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu,
d) bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócać jego dalszy udział w projekcie,
e) usprawiedliwienia wszystkich nieobecności,
f) udziału w co najmniej 80% zajęć. Nieobecność powyżej 20% powoduje skreślenie z listy.

g) zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdzenia tego własnoręcznym podpisem.
h) przestrzegania regulaminu Wychowanka MOW.


Pliki do pobrania

Harmonogram szkoleń harmonogram szkoleń. Plik PDF

Formularz zgloszeniowy na szkolenie formularz do pobrania

Deklaracja uczestnictwa w projekcie do pobrania pobierz

Idź na górę strony