Deklaracja dostępności

dodane przez pawel

Koordynator do Spraw Dostępności Cyfrowej:

Elżbieta Trojanowska tel. 25 793 – 45 – 19
e – mail: et@stowarzyszeniejawor.pl

Koordynator do Spraw Dostępności Architektonicznej i Informacyjno-Komunikacyjnej:

Elżbieta Trojanowska: et@stowarzyszeniejawor.pl tel. 25 793 – 45 – 19

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP SPON „Jawor” w Jaworku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-12

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Jaworku nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Treści niedostępne

  • Część plików w formatach edytowalnych nie posiada prawidłowej struktury logicznej (otamowanie), co może utrudniać dostęp do treści dokumentu z wykorzystaniem czytników tekstu.
  • Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów oraz tłumaczeń na język migowy.
  • Nie wszystkie elementy graficzne umieszczone na stronie w tym galerie zdjęć posiadają opis oraz tekst alternatywny w przypadku braku możliwości wyświetlenia zamieszczonej grafiki.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych dostępnych w używanej przeglądarce.

Tłumacz języka migowego

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jawor” w Jaworku aktualnie nie posiada tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Trojanowska, et@stowarzyszeniejawor.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 793 – 45 – 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna.

Wejście do budynku

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

Główne (oznaczone jako „A”)- wejście znajdujące się od strony parkingu. Jest ono oświetlone i dostępne w godzinach pracy sekretariatu. W pozostałym czasie – po uprzednim kontakcie przez domofon, umieszczony na wysokości 157cm,  przy drzwiach zewnętrznych. Obiekt jest monitorowany całodobowo, zatem pracownicy widzą każdego ewentualnego interesanta i służą mu pomocą. Drzwi są widoczne na tle fasady, przed i za nimi jest przestrzeń manewrowa. Przed wejściem jest gumowa wycieraczka wpuszczana. Bezpośrednio za wejściem, po prawej stronie znajduje się  sekretariat, w którym można załatwić sprawę w pozycji stojącej, ale też w pozycji siedzącej. Wejście nie stwarza barier architektonicznych. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie. Do drzwi wejściowych prowadzi podjazd.

  • Wejście WTZ (oznaczone jako „B”) – od strony parkingu, oświetlone, podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do środka. Wejście dostępne  w godzinach pracy placówki. Do drzwi wejściowych prowadzi podjazd zabezpieczony barierką po prawej stronie. Drzwi są widoczne na tle fasady, przed i za nimi jest przestrzeń manewrowa.  Za wejściem jest gumowa wycieraczka – istniej możliwość szybkiego jej usunięcia. Za wejściem, po lewej stronie znajduje się  pokój kierownika, w którym można załatwić sprawę w pozycji stojącej, ale też w pozycji siedzącej.

 

  • Od strony drogi podporządkowanej ( oznaczone  jako „C”), drzwi jednoskrzydłowe, wejście dostępne jest tylko w określonych godzinach, wyłącznie dla pracowników kuchni. Do drzwi prowadzą 4 stopnie z barierkami po obu stronach. Drzwi są widoczne na tle fasady.

 

  • Od strony podwórka (oznaczone jako „D”), drzwi jednoskrzydłowe, wejście dostępne jest tylko w określonych godzinach, wyłącznie dla pracowników i uczniów. Do drzwi prowadzą 2 stopnie. Po uprzednim zgłoszeniu- istnieje możliwość szybkiego montażu przenośnego  podjazdu typu stalowa rampa). Drzwi są widoczne na tle fasady.

 

  • Od strony podwórka (oznaczone jako „E”) – drzwi jednoskrzydłowe, wejście dostępne jest tylko w określonych godzinach dla dostawców. Do drzwi prowadzą 2 schodkiPo uprzednim zgłoszeniu- istnieje możliwość szybkiego montażu przenośnego  podjazdu typu stalowa rampa). Drzwi są widoczne na tle fasady.

 

  • Od strony podwórka (oznaczone jako „F”) – drzwi jednoskrzydłowe, wejście dostępne jest tylko w określonych godzinach dla uczniów i pracowników szkoły. Dla interesantów udostępniane jest jedynie po wcześniejszym  powiadomieniu sekretariatu szkoły i umówieniu wizyty interesanta. Do drzwi prowadzą 3 schodki. Drzwi są widoczne na tle fasady,

 

  • Od strony sali gimnastycznej ( oznaczone jako „G”), drzwi jednoskrzydłowe, wejście dostępne jest tylko w określonych godzinach dla uczniów i pracowników szkoły. Dla interesantów udostępniane jest jedynie po wcześniejszym  powiadomieniu sekretariatu szkoły i umówieniu wizyty interesanta. Do drzwi prowadzi 1 stopień. Drzwi są widoczne na tle fasady.

 

Dostępność budynku

Pomieszczenia szkolne i terapeutyczne znajdują są na parterze, bez barier architektonicznych. Istnieje przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami do pomieszczeń. Powierzchnia podłóg jest równa, antypoślizgowa, niepowodująca odbicia światła. Oświetlenie w pomieszczeniach równomierne, o właściwym natężeniu. Oświetlenie nie powoduje powstawania ostrych i kontrastowych cieni, a także nie powoduje olśnienia jest rozproszone.

Korytarze mają szerokość nie mniejszą niż 1,5 m.  Dodatkowo,  korytarz znajdujący się za drzwiami wejściowymi ”A” (w tzw. części WTZ) wyposażony jest w obustronne barierki. Ciągi komunikacyjne wolne od przeszkód w skrajni poziomej i pionowej. Oświetlenie części komunikacyjnych nie powoduje powstawania ostrych i kontrastowych cieni, a także nie powoduje olśnienia jest rozproszone. Dla osób na wózkach dostępne mogą są korytarze, stołówka, sala sportowa (do której prowadzi 1 stopień). W celu skorzystania z sali sportowej przez osobę poruszającą się na wózku – po uprzednim zgłoszeniu- istnieje możliwość szybkiego montażu przenośnego  podjazdu typu stalowa rampa).

Pomieszczenia dydaktyczne  i terapeutyczne są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 80 cm, brak progów). Wysokość ławek szkolnych jest regulowana. Do stolików w salach terapeutycznych i dydaktycznych  można podjechać wózkiem.
Skrzydło internackie mieści się na pierwszym piętrze i nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Co do zasady wychowankami MOW nie mogą być osoby poruszające się na wózkach, zatem nie ma potrzeby dostosowywania tej części budynku. Nie ma konieczności poruszania się w pionie osób ze specjalnymi potrzebami. Interesanci przyjmowani są na parterze.
Schody prowadzące na I piętro są proste, z oznaczonymi krawędziami, bez nosków, poręcz rurowa po stronie lewej (idąc na górę), po stronie prawej – ściana.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Dla osób, które wymagają obsługi w ciszy i spokoju zapewniony jest „cichy pokój” znajdujący się po prawej stronie wejścia głównego (klasa lekcyjna). Zapotrzebowanie na ten rodzaj usługi należy zgłosić wcześniej.

W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Znajduje się ona za wejściem „A” oraz „B”.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Zamontowane są napisy w druku powiększonym w formacie 3D dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej. We wszystkich pomieszczeniach nie występuje zjawisko pogłosu i echa.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi.
W każdym pomieszczeniu można skorzystać w pozycji siedzącej.

Obsługa osób słabo słyszących

W obiekcie  nie ma pętli indukcyjnych. Interesanci mogą komunikować się pisemnie. Komunikacja z osobami niesłyszącymi, słabo słyszącymi jest możliwa również za pomocą sms. Zapotrzebowanie na usługę wideotłumacza w Polskim Języku Migowym (PJM) należy zgłosić co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w placówce.

Dostępność parkingu

Placówka posiada parking wewnętrzny – wjazd od ulicy głównej, bramą wjazdową nr 1. Parking jest dostępny całodobowo. Z każdego miejsca parkingowego można swobodnie podjechać wózkiem do drzwi wejściowych „A” oraz „B”.

Brama wjazdowa Nr 2 jest udostępniana wyłącznie dostawcom towarów. W przypadku, kiedy dostawcą jest osoba z niepełnosprawnością, należy ten fakt zgłosić w sekretariacie lub telefonicznie celem udostępnienia bramy nr 1.

Dostępność toalety

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze skrzydła WTZ, tj wejście „B”. Prowadzi do niej korytarz zabezpieczony barierkami o kontrastowej kolorystyce po obu stronach. W toalecie znajduje się natrysk bezprogowy z krzesełkiem i uchwytami po obu jego stronach. Istnieje przestrzeń manewrowa umożliwiająca podjechanie pod umywalkę zabezpieczoną po obu stronach poręczami. Poręcze są o kontrastowej kolorystyce.

Ewakuacja

Osoby ze szczególnymi potrzebami znajdują się na parterze, zatem ich ewakuacja odbywa się na zasadach ogólnych.
Stali użytkownicy z niepełnosprawnościami lub osoby starsze są systematycznie uczestnikami ćwiczeń ewakuacyjnych, w szczególności w zakresie odczytywania sygnałów alarmowych i sposobów wydostania się z obiektu.
Zwyczajem jest używanie komunikatu głosowego nakazującego opuszczenie budynku. Ciąg komunikacyjny do punktu zbiórki (boisko do koszykówki) jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.
W przypadku klientów i gości, którzy odwiedzają obiekt jednorazowo, zasadą jest przyjmowanie gościa w sekretariacie/ pokoju kierownika. Jeśli dalej załatwia on swoje sprawy na terenie obiektu i jest osobą mogącą potrzebować szczególnej uwagi – informowanie pracowników o takim fakcie.