Statut

dodane przez pawel

S t a t u t

 STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 

„ JAWOR” W JAWORKU

(po zmianach w dniu 28.06.2017)

 

Rozdział I WYSZCZEGÓLNIENIE

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jawor” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających dobru osób niepełnosprawnych, upowszechnianie pomocy tym osobom, a także  przyczynianie się do integracji ze społeczeństwem oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Stowarzyszenie realizuje zadania należące do sfery pożytku publicznego.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Jaworek

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20, póz. 104 z póz. zm.), ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i   z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest określony.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

a)  Działalność nieodpłatna:

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Działalność charytatywna
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32. Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 1. działalność odpłatna: sprzedaż dowolnych towarów i usług w dowolny sposób, wykonanych lub świadczonych przez podopiecznych, a także przedmiotów pochodzących z darowizn. Dochód przeznacza się wyłącznie na cele statutowe”.

§ 8

Stowarzyszenie     celem    realizacji     swych    statutowych    celów    może    powołać    inne organizacje w granicach dopuszczalnych.

§ 9

Realizując powyższe cele Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

§ 10

Członkiem Stowarzyszenia może  być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zameldowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który:

 1. pracuje z osobami niepełnosprawnymi,
 2. jest rodzicem, opiekunem osoby niepełnosprawnej,
 3. posiada przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej,
 4. oraz przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 11

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 12

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
  • swoją postawą    i    działaniami  przyczynić   się    do   wzrostu   roli   i    znaczenia Stowarzyszenia,
  • dbać o jego dobre imię,
  • zabiegać o   poprawę   opinii   społecznej   i    klimatu    wokół   środowiska   ludzi niepełnosprawnych,
  • popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
  • przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień
 2. Członek zwyczajny  Stowarzyszenia   ma   prawo   brać   udział   w   życiu   Stowarzyszenia,  w szczególności:
 3. przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
 4. wnioskować we    wszystkich    sprawach    dotyczących    celów    i     funkcjonowania Stowarzyszenia,
 5. korzystać z lokali Stowarzyszenia,
 6. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
 7. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 8. korzystać nieodpłatnie   z    urządzeń   technicznych,   poradnictwa   i    szkoleń,    które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
 9. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom

§ 13

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 12 ust. 2 pkt 2-7.

§ 14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 2. wykluczenie przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  2. nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
  3. na pisemny  umotywowany  wniosek,   co   najmniej   10   członków   Stowarzyszenia z przyczyn określonych w pkt 2 lit. a b,
  4. utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
 3. śmierć członka.

§ 15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Wolnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział II WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 17

Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 19

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Członków.

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na 12 miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1 członka Komisji Rewizyjnej, powiadamiają o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia
 2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie decydować bez względu na liczbę uczestników.
 3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 • uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 • udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań   od   uchwał    Zarządu   wniesionych    przez    członków Stowarzyszenia,
 • powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
 • rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.
 2. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa,, członków Zarządu,.  Komisji Rewizyjnej,  Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 20

 1. Zarząd składa się z 7 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika i od 3 do 7 innych członków Zarządu,
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję,
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu,
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia nadzorowania pracy jednostek podległych,
  • zwoływanie Walnego Zgromadzenia
  • powoływanie i zatrudnianie pracowników jednostek podległych,
  • uchwalanie i nadzorowanie Regulaminów Organizacyjnych jednostek podległych,
  • rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności,
 • dysponowanie funduszami i majątkiem stowarzyszenia,
 • realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 • uchwalanie planów działania.
 1. Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Ponadto nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:·
  • Kontrola bieżąca pracy Stowarzyszenia,
  • Składanie wniosków o przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
  • Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego

§ 22

 1. Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 5 członków Stowarzyszenia niebędących członkami Zarządu ani Komisji
 2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami na władze
 3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż l miesiąc.
 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego .
 6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

§ 23

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w & 16 pkt 2,3,4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połową składu organu.

 

Rozdział III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje wg zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód organizacji w całości przeznaczony jest na działalność pożytku
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
 4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związkach małżeńskich albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej co do drugiego stopnia, albo w związkach z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej „osobami bliskimi”.
 5. Zabrania się:
  • przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia i ich rodzin, pracowników i ich rodzin, członków organów Stowarzyszenia i ich rodzin – na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
  • wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowych celów Stowarzyszenia,
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 25

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. W przypadku likwidacji bądź rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek zostanie przekazany na cele statutowe innym organizacjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o

§ 26

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną tj. sprzedaż towarów i usług wykonanych lub świadczonych przez podopiecznych. Dochód uzyskany ze sprzedaży służy wyłącznie realizacji celów statutowych i zadań należących do sfery zadań publicznych.
 2. Środki uzyskane ze sprzedaży muszą być gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym.

§ 27

Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz handlu wyrobami przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, alkoholowego oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali.

Opublikował(a): pawel

Ostatnia zmiana: