Regulamin

dodane przez pawel
Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku

 1. Uczestnikiem w WTZ może być osoba posiadająca stosowne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez organ do tego upoważniony, zawierające wpis o konieczności rehabilitacji w WTZ.
 2. Uczestnik ma prawo korzystać nie tylko z rehabilitacji w pracowni, do której został zakwalifikowany, ale też np. z biblioterapii, wycieczek, wyjazdów, treningu ekonomicznego, nauki języka angielskiego, psychoterapii, rehabilitacji fizycznej itp.
 3. Podczas zajęć uczestnik może skorzystać z dwóch przerw, w tym, jednej półgodzinnej na spożycie posiłku. Jeśli wymaga tego stan zdrowia, dla poszczególnych uczestników można ustalić indywidualny rytm zajęć — z odpowiednią przerwą na wypoczynek.
 4. Uczestnik WTZ ma prawo do:
  a. udziału w przygotowaniu indywidualnego programu rehabilitacji                                                                                         
  b. zaopatrzenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomoce ułatwiające wykonywanie czynności,
  c. pomocy instruktorów w realizacji programu rehabilitacji,
  d. uczestniczenia w zajęciach dodatkowych.
 5. Uczestnik ma obowiązek:
  a. uczestniczyć w realizacji programu rehabilitacji,
  b. przestrzegać ustalonego czasu zajęć i porządku w WTZ,
  c. stosować się do poleceń pracowników WTZ,
  d. przestrzegać zasad współżycia społecznego,
  e. dbać o mienie warsztatu,
  f. przestrzegać obowiązujących w WTZ przepisów i norm
 6. W WTZ prowadzona jest ewidencja uczestników wraz z teczkami osobowymi.
 7. Nieobecność uczestnika musi być usprawiedliwiona przez niego samego lub w wyjątkowych sytuacjach przez rodziców, opiekunów albo przez lekarza.
 8. Uczestnik, który opuści w ciągu roku kalendarzowego ponad trzy miesiące (nieobecność nieusprawiedliwiona) zostaje skreślony z listy.
 9. Uczestnik, który w sposób rażący i powtarzający się narusza ustalony w WTZ porządek i dyscyplinę, zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych, może być:
  a. ukarany — kara dobierana jest indywidualnie do poszczególnych osób. Może to być np. zakaz wyjazdu na wycieczkę, zakaz przyjazdu do WTZ na okres nie dłuższy niż 5 dni, zmniejszenie środków finansowych przyznanych na trening ekonomiczny o kwotę uznaną przez Radę Programowa, czasowe przeniesienie do innych pracowni, zakaz wykonywania ulubionego zajęcia w WTZ, inne uznane za stosowne przez instruktora lub Radę Programową.
  b. skreślony z listy uczestników WTZ — decyzje o skreśleniu podejmuje Rada Programowa większością głosów. Pisemną informację o skreśleniu z listy uczestników WTZ przekazuje się opiekunom prawnym i umieszcza w teczce akt osobowych.
 10. Jeśli uczestnik realizuje zajęcia rehabilitacyjne w sobotę i niedzielę otrzymuje inny dzień wolny na wypoczynek (z reguły jest to jeden dzień bezpośrednio poprzedzający lub lub bezpośrednio następujący po dodatkowym dniu zajęć).
 11. Uczestnikom przysługuje odzież ochronna na zasadach określonych w Regulaminie Organizacyjnym.
 12. Pranie odzieży należy do pracodawcy i może odbywać się podczas zajęć terapeutycznych.