Regulamin pracy wolontariusza

dodane przez pawel

REGULAMIN
pracy wolontariuszy w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JAWOR” w Jaworku
Działalność wolontariuszy reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (D.U.2003, Nr 96, poz.873
z późn. zm.).

 1. Wolontariusz to: osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w Ustawie, angażując się w pracę na rzecz Stowarzyszenia. Wolontariuszem może być członek stowarzyszenia.
 2. Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju oraz zakresu wykonywanych świadczeń (jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z innych przepisów).
 3. Z każdym z wolontariuszy zawiera się Porozumienie, na zasadach określonych w Ustawie.
  Porozumienie w szczególności zawiera: czas i zakres prac, sposoby i formy realizacji zadań.
 4. Obowiązkiem wolontariusza, poza ustaleniami zawartymi w Porozumieniu jest: stosowanie się do Statutu Stowarzyszenia, dbanie o rozwój podopiecznych, stosowanie się do zaleceń koordynatora oraz pracowników etatowych, systematyczność i punktualność. Ponadto, wolontariusz nie może wykonywać czynności, do których nie ma uprawnień. Wszelkie wątpliwości wolontariusz powinien jak najszybciej zgłosić koordynatorowi lub prezesowi.
  W przypadku braku możliwości zrealizowania zadania, którego podjął się wolontariusz powinien on jak najszybciej poinformować o tym fakcie koordynatora, celem znalezienia zastępstwa lub rozwiązania problemu.
 5. Wolontariusz ma prawo do wsparcia i pomocy ze strony pracowników etatowych lub członków Stowarzyszenia. Wolontariusz jest dla tych osób partnerem.
 6. Wolontariusz nie jest pracownikiem, ponieważ za swoją pomoc nie pobiera wynagrodzenia. Wykonuje on swoje świadczenia na podstawie Porozumienia, a nie umowy o pracę. Świadczenie wykonywane przez wolontariusza nie jest „świadczeniem pracy”, ale „świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy”. Stosunek prawny łączący korzystającego z wolontariuszem nie jest stosunkiem pracy, tylko stosunkiem cywilnoprawnym. Do spraw nieuregulowanych w Porozumieniu i Ustawie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a nie Kodeksu Pracy.
 7. Za kontakty z wolontariuszami odpowiada koordynator.
 8. Obowiązkiem koordynatora jest:
 • zapoznanie wolontariuszy z misją, celami i działaniami organizacji,
 • określenie zakresu obowiązków wolontariuszy,
 • poinformowanie pracowników etatowych o przyjęciu wolontariusza i zakresie jego obowiązków,
 • przygotowanie odpowiednio wyposażonego stanowiska pracy dla wolontariusza,
 • udzielanie wsparcia i monitorowanie działań wolontariusza

9. Stowarzyszenie nagradza wolontariuszy m.in. poprzez:

 • możliwość awansu (np. zatrudnienie w organizacji po zakończeniu świadczenia pracy),
 • poprzez obchody Dnia Wolontariusza,
 • nominowanie do konkursów dla wolontariuszy,
 • wręczanie stosownych dyplomów i podziękowań,
 • możliwości uczestniczenia wolontariuszy w uroczystościach, szkoleniach, akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • inne w miarę możliwości.